กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
(English Zone)

******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ขอเชิญชวนบุคลากรของ สป. ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษฯ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง นำโดยวิทยากรจากประเทศเจ้าของภาษามาจัดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของ สป. ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 28 กันยายน 2559 (ทุกวันพุธ) เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนานผ่านกิจกรรมและเกมส์ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น

กำหนดการกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม (English Zone)
ณ ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3
ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 28 กันยายน 2559

ครั้งที่ วันที่ กิจกรรม
1. 18 พ.ค. 2559 Guess Who?
2. 25 พ.ค. 2559 Matching people together
3. 1 มิ.ย. 2559 What’re you gonna do?
4. 8 มิ.ย. 2559 Stranded on a desert island
5. 15 มิ.ย. 2559 Have you ever…?
6. 22 มิ.ย. 2559 Pictionary
7. 29 มิ.ย. 2559 Giving directions
8. 5 ก.ค. 2559 Business idioms
9. 13 ก.ค. 2559 Secret Auction
10. 18 ก.ค. 2559 Where are the carrots and language center?
11. 27 ก.ค. 2559 Giving advice and making suggestions (present)
12. 3 ส.ค. 2559 Giving advice and making suggestions (retrospective)
13. 10 ส.ค. 2559 Taboo
14. 17 ส.ค. 2559 Hot seat
15. 24 ส.ค. 2559 Describing what is happening
16. 31 ส.ค. 2559 Lost!
17. 7 ก.ย. 2559 What’s your secret code?
18. 14 ก.ย. 2559 Spot the difference
19. 21 ก.ย. 2559 Ring of fire!
20. 28 ก.ย. 2559 Crack the code

**************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 พฤษภาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking