seameo

   สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (ฝ่ายบริหารและสื่อสาร) โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 35 – 55 ปี มีประสบการณ์ด้านการวางแผนและการบริหารงาน มีวิสัยทัศน์ ในการปฏิบัติงานและด้านการบริหารทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน มีประสบการณ์ ในการดำเนินงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ และมีความรู้ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
   ผู้สนใจสมัครตำแหน่งดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 26 กันยายน 2559

***ใบสมัคร และ รายละเอียดเพิ่มเติม***

*************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29 กรกฎาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking