กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคล อายุระหว่าง 18 - 30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2529 – 1 เมษายน 2541) เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 27 เมษายน 2559 ทั้งสมัครด้วยตนเองหรือไปรษณีย์
        ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับคัดเลือกในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559 โดยมีข้อมูลการรับสมัครตามไฟล์ที่แนบ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dcy.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2651 6534

รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

***********************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 เมษายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking