learning cities1 9 3 2559 learning cities 9 3 2559

ยูเนสโกเปิดรับสมัครเมืองต่างๆ ทั่วโลก
เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ในอนาคต

*******************************

    องค์การยูเนสโก เปิดรับสมัครเมืองต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (The UNESCO Global Network of Learning Cities - GNLC) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้พลเมืองมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติใหม่ๆ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของโลกอย่างรวดเร็ว และส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคม รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คุณลักษณะที่สำคัญของเมืองแห่งการเรียนรู้ จะต้องเป็นเมืองที่สามารถจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในทุกๆ ภาคส่วน เพื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ในครอบครัวชุมชน และที่ทำงาน มีการขยายโอกาสในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณภาพและความเป็นเลิศทางด้านการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มขีดความสามารถของแต่ละบุคคลและการทำงานร่วมกันของคนในเมือง รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
    การสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (Membership of the UNESCO Global Network of Learning Cities - GNLC) เมืองที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย GNLC จะต้องแสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในอันที่จะส่งเสริมเมืองของตน
เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ในอนาคต การสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย GNLC ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยผู้บริหารของเมืองจะต้องกำหนดวิสัยทัศน์ และนำแนวทางของเครือข่าย GNLP มาปรับใช้ในการพัฒนาเมืองตามบริบทของแต่ละประเทศ Click..

*******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 มีนาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking