sema 10สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการ และบริติช เคานซิลesu logo
จัดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2559

***********************************

สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) The English-Speaking Union Association (ESU Thailand) โดย ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี นายกสมาคม ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และบริติช เคานซิล จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพูดต่อหน้าสาธารณชนและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยจัดแข่งขันฯ คัดเลือกเยาวชนไทยอายุระหว่าง 16 - 20 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษาทั่วประเทศ ไปแข่งขันชิงชนะเลิศระดับนานาชาติที่ประเทศอังกฤษร่วมกับเยาวชนกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2559 ในหัวข้อ “The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any” และกำหนดการแข่งขันฯ ระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ที่ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพ ถนนศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ 11 มีนาคมนี้..........สาหรับปี 2559 นี้ สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) ได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันด้วย......ในงาน ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน อาทิเช่น คุณพรเสก กาญจนจารี ประธานที่ปรึกษาสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ รวมทั้ง Mr. Peter Shuler ที่ปรึกษาสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ และคณะกรรมการสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ ตลอดจนคุณสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนบริติชเคานซิล
สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือรู้จักในนาม ESU Thailand ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 โดย คุณพรเสก กาญจนจารี นายกสมาคม ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ The English-Speaking Union of the Commonwealth ในพระบรมราชินูปถัมภ์ขององค์สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร มีสาขาสมาชิกกว่า 60 ประเทศทั่วโลก เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นโดยมิได้หวังผลกาไร มีวัตถุประสงค์ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ซึ่งสมาคมได้จัดให้มีทุนการศึกษา และโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม กิจกรรมที่ผ่านมาได้แก่ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ และการแข่งขันอ่านบทร้อยกรองภาษาอังกฤษ เป็นต้น สาหรับการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ได้ส่งผู้ชนะเลิศในประเทศไปแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งจัดมาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และได้รับความสาเร็จด้วยดีมาโดยตลอด ผลงานที่ผ่านมาคือ ในปี 2544 นางสาวอรภา ช่วยประสิทธิ์ ติดอันดับ 1 ใน 4 ปี 2545 นางสาวถนอมวงศ์ ภูริสัตย์ ติดอันดับ 1 ใน 8 และในปี 2551 นางสาวกัญญาณัฐ ปิติเจริญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันระดับนานาชาติ
รายชื่อนักเรียน / นักศึกษา ผู้ผ่านรอบรองชนะเลิศ จำนวน 9 ท่าน ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1. นางสาวพิมพลอย ริเกอร์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต
2. นายจิระนันท์ ปัลณติยารักษ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3. นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล โรงเรียนสาธิตบางนา
4. นายณัฐพล เมอริดิธ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. นางสาวนภสร ศรีรัตนวงศ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ
6. นายพร้อม พุทธิศรี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
7. นายภูริลาภ ดาวอรุณเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
8. นางสาวชุติกาญจน์ พงษารัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
9. นางสาวปรียนันท์ ธารงธนกิจ โรงเรียนราชินี

สอบถามข้อมูล สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)
โทร: 02 651 4400 ต่อ 1802
อีเมล์:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 มีนาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking