รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children - ACWC)

******************************

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก ซึ่งมีภารกิจในการเข้าร่วมประชุมประจำปีของ ACWC ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน และ/หรือสลับกับประเทศของรัฐสมาชิก
    ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารรับสมัคร ได้ที่ http://www.m-society.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 34 ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 อาคาร เอ ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราเทวี กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 9095

Term of the Reference of the ACWC

ประกาศรับสมัครและใบรับสมัคร

**************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 กุมภาพันธ์ 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking