sema 10

กระทรวงศึกษาธิการ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษและการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์รอบรองชนะเลิศ จำนวน 10 คน และเข้าสู่การตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ตามรายชื่อ ดังนี้

Public speaking 1 23 24 Jan 2016.pdf

List public speaking 23 24 Jan 2559

**************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 มกราคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking