sema 10

หลักเกณฑ์การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2559
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)
---------------------------

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ฯ
    นักเรียน/นักศึกษา (ร่วมโครงการฝึกอบรมฯ และการแข่งขันฯ)
    1.1 เป็นเยาวชนอายุ 16 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 20 ปี (นับถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559)
    1.2 กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษา
    1.3 มีสัญชาติไทยและมีสุขภาพแข็งแรง
    1.4 มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

    ครู/อาจารย์ (ร่วมโครงการฝึกอบรมฯ)
    1.1 เป็นครู/อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของผู้สมัครแข่งขัน
    1.2 มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
2. หัวข้อสุนทรพจน์
หัวข้อ (Theme) ที่ใช้ในการแข่งขันฯ มี 2 หัวข้อ ดังนี้
2.1 “Integrity has no need of rules” ใช้สำหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
2.2 “The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any” ใช้สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
    ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องไม่ตั้งชื่อเรื่องที่จะพูด (Title) ซ้ำกับหัวข้อของสุนทรพจน์ และขอให้หลีกเลี่ยงการกล่าวพาดพิงถึงพระราชวงศ์ และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือการเน้นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือศาสนาใดๆ
3. หลักเกณฑ์ในการตัดสิน

การให้คะแนน แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. เนื้อหาสาระของสุนทรพจน์
40 คะแนน
2. รูปแบบและเทคนิคในการพูด (เช่น กริยาท่าทางและการใช้เสียง) 30 คะแนน
3. ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ 20 คะแนน
4. การตอบคำถาม 10 คะแนน
รวม 100 คะแนน

4. ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดโครงการฝึกอบรมฯ และการแข่งขัน
        4.1 การจัดโครงการฝึกอบรมฯ และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ (รอบรองชนะเลิศ) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -  24 มกราคม 2559 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
        4.2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ (รอบชิงชนะเลิศ) จะจัดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร
5. วิธีการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
        5.1 นักเรียน/นักศึกษา และครู/อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อ 1. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ผ่านสถานศึกษาของตน
        5.2 สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมัครฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถคัดเลือกและเสนอชื่อนักเรียน/นักศึกษา 1 คน และครู/อาจารย์ 1 คน เท่านั้น
        5.3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 2 คน (รวมครูและนักเรียน) โดยส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายได้ตามช่องทางการส่งใบสมัครด้านล่าง* หรือส่งผ่านหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องตามสังกัดของตน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 8 มกราคม 2559
5.4 สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ด้านล่างเว็บไซต์ หรือติดต่อขอใบสมัครผ่านหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องตามสังกัดของตน
(*ช่องทางการส่งใบสมัคร สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทรสาร. 02 628 5649  โทรศัพท์. 02 628 5646 – 8 ต่อ 123, 124  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
6. การจัดกิจกรรมฝึกอบรมฯ และหลักเกณฑ์ในการกล่าวสุนทรพจน์ฯ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
6.1 กิจกรรมในโครงการฯ ได้แก่
        6.1.1 การฝึกอบรมครู/อาจารย์ในหัวข้อ “Coaching and Judging Public Speaking” เพื่อให้ครู/อาจารย์สามารถให้คำปรึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชนตามหลักกติกาสากล และพัฒนาศักยภาพของครูในการเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ฯ
        6.1.2 การฝึกอบรมนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเรียนรู้ทักษะ และฝึกฝนการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพก่อนเข้าสู่เวทีการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ฯ
        6.1.3 การจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบรองชนะเลิศ
6.2 หลักเกณฑ์ในการกล่าวสุนทรพจน์ฯ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
         ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ 2 รอบ ดังนี้ :
               รอบที่ 1 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่เตรียมมาล่วงหน้า
               ในรอบที่ 1 ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ     ในหัวข้อที่เตรียมมาล่วงหน้า คือ “Integrity has no need of rules” เป็นเวลา 5 นาที โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขัน   ที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 4 นาที 30 วินาที หรือมากกว่า 5 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนน และถ้าใช้เวลามากกว่า 6 นาที คณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันที โดยหลังจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์   จบแล้ว ให้รอตอบคำถามหนึ่งคำถามจากกรรมการตัดสินท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 - 2 นาที (ในรอบนี้ จะแบ่งห้องแข่งขันฯ ออกเป็น 3 ห้อง มีผู้แข่งขันห้องละประมาณ  23 - 24 คน)
         รอบที่ 2 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech)
                คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ในรอบที่ 1 จำนวน 15 คน (คัดเลือกมาห้องละ 5 คน) เพื่อเข้าแข่งขันในรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech) ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะร่วมกันกำหนดหัวข้อดังกล่าว และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 15 นาทีเท่าๆกัน โดยให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนกล่าวสุนทรพจน์ในรอบนี้เป็นเวลา 3 นาที ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 2 นาที 30 วินาที หรือมากกว่า 3 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนน และถ้าใช้เวลามากกว่า 4 นาที

คณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันที หลังจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ฯ จบแล้วจะต้องตอบคำถาม หนึ่งคำถามจากกรรมการตัดสินท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 - 2 นาที (ในรอบนี้จะคัดเลือกผู้แข่งขันฯ ให้เหลือจำนวน 10 คน เพื่อไปแข่งขันต่อในรอบชิงชนะเลิศ)
6.3 หลักเกณฑ์ในการกล่าวสุนทรพจน์ฯ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
        ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ 2 รอบ ดังนี้ :
        รอบที่ 1 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่เตรียมมาล่วงหน้า
               ในรอบที่ 1 ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ    ในหัวข้อที่เตรียมมาล่วงหน้า คือ “The most common way people give up their power is by thinking they don’t  have any” เป็นเวลา 5 นาที โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 4 นาที  30 วินาที หรือมากกว่า 5 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนน และถ้าใช้เวลามากกว่า 6 นาที คณะกรรมการตัดสิน จะให้ยุติการพูดทันที โดยหลังจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จบแล้ว ให้รอตอบคำถามหนึ่งคำถามจากกรรมการตัดสินท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 - 2 นาที
        รอบที่ 2 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech)
               คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในรอบที่ 1 จำนวน 3 คน เพื่อเข้าแข่งขันในรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech) ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะร่วมกันกำหนดหัวข้อดังกล่าว และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 15 นาทีเท่าๆกัน โดยให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนกล่าวสุนทรพจน์ในรอบนี้เป็นเวลา 3 นาที ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 2 นาที 30 วินาที หรือมากกว่า 3 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนน และถ้าใช้เวลามากกว่า 4 นาที คณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติ การพูดทันที หลังจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จบแล้ว จะต้องตอบคำถามหนึ่งคำถามจากกรรมการตัดสิน ท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 - 2 นาที
7. ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน
    คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้แข่งขันฯ ในรอบชิงชนะเลิศไว้จำนวน 2 คน เพื่อให้เป็นผู้แทน และผู้แทนสำรอง ในนามผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ปี 2559 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2559 โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศของเยาวชนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว

*หมายเหตุ : กิจกรรมฝึกอบรมฯเชิงปฏิบัติการ และการแข่งขันฯสุนทรพจน์ฯ รอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 23-24 มกราคม 2559
                  ให้นักเรียน/นักศึกษา เตรียมเรื่องที่จะกล่าวสุนทรพจน์ฯ มา 2 หัวข้อ คือ
1. หัวข้อ “The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any” ใช้สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (วันที่ 23 มกราคม)
2. หัวข้อ “Integrity has no need of rules” ใช้สำหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ (วันที่ 24 มกราคม) (*เน้นหัวข้อที่ใช้แข่งขันเป็นหลัก)

โทร. 02 628 5646 – 8 ต่อ 118 มือถือ 081 459 1327 (วิไลลักษณ์)
โทร. 02 628 5646 – 8 ต่อ 122 (จีรนันท์)
โทรสาร 02 628 5649
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดการ (ร่าง)
หลักเกณฑ์
โครงการ
ใบสมัครครู - อาจารย์
ใบสมัครนักเรียน - นักศึกษา

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน “หลักการเตรียมความพร้อมในการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน” โดย ผ.ศ.ปิยนารถ ฟักทองพรรณ* ได้ ที่นี่

**************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 มกราคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking