สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer III (Information) โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น ได้แก่ การวางแผน พัฒนา และบริหารโครงการ/กิจกรรม การจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ข้อเสนอโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ การประสานในเรื่องการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ การประสานเกี่ยวกับการจัดประชุม และสัมมนาต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำสรุปผลการประชุมฯ อนึ่ง ผู้สนใจสมัครตำแหน่งข้างต้น จะต้องมีอายุระหว่าง 35 – 56 ปี มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก มีประสบการณ์ในด้านการวางแผนและดำเนิน โครงการในองค์กรระหว่างประเทศหรือสถาบันด้านการพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี ตามรายละเอียดที่แนบ Click...
    ผู้สนใจสมัครตำแหน่งดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านหน่วยงาน ต้นสังกัดไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 ตุลาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking