aseanpeoplesawards 11 9 2558

กระทรวงการต่างประเทศ เชิญชวนผู้สนใจสมัครหรือเสนอชื่อบุคคล หรือ องค์กร ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางในการสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อรับ “รางวัลประชาชนอาเซียน (ASEAN People’s Award)” ซึ่งประกอบด้วยเงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ และใบประกาศเกียรติคุณ (รายละเอียดและใบสมัครตามเอกสารที่แนบ) โดยผู้สนใจสามารถประสานขอรับรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์ ที่ 0 2203 5000 หรือ www.mfa.go.th หรือ http://www.mfa.go.th/asean/th/home ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 นี้ รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

***************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 กันยายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking