การเสนอผลงาน/โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกรับรางวัล
SEAMEO-Jasper Research Award ประจาปี 2558
หัวข้อ "Strengthening Food Security in Southeast Asia: A Route to Prosperity and Social Harmony"

*******************************

องค์การซีมีโอร่วมกับรัฐบาลแคนาดา ดาเนินการจัดประกวดรางวัล SEAMEO-Jasper Research Award ประจาปี 2558 หัวข้อ "Strengthening Food Security in Southeast Asia: A Route to Prosperity and  Social  Harmony"  โดยให้ความสำคัญกับบทบาทการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมในการ ส่งเสริม ความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวนออกเฉียงใต้ ซึ่งหัวข้อของการศึกษาวิจัยอาจครอบคลุมมากกวาหนึ่งเรื่อง ดังนี้
- Food availability
- Food accessibility
- Quality Nutritious Food
- Stability of Food Security

ผู้สนใจสามารถเสนอผลงาน/โครงการวิจัยสมัครเข้ารับรางวัลข้างต้น โดยศึกษาข้อมูล และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่  http://www.seameo.org/ พร้อม ทั้ง จัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าว และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสานักงานเลขาธิการซีมีโอ

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ทางไปรษณีย์และส่งไฟล์ เอกสารทางอีเมล์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

กรุณาระบุเรื่อง  2015 SEAMEO-Jasper Research Award
ที่อยู่    SEAMEO Secretariat
Mom Luang Pin Malakul Centenary Building
920 Sukhumvit Road
Bangkok 10110, Thailand
อีเมล์:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ทั้งนี้ การคัดเลือกงานวิจัยนั้นจะพจารณาถึงคุณภาพความสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และการนำไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค รวมทั้งการส่งเสริมความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นระหวางประเทศ แคนาดาและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนออกเฉียงใต้ สาหรับพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในการประชุมเจ้าหน้าที่ อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 38 ที่กรุงเทพฯ

-----------------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 สิงหาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking