รางวัล SEAMEO-Australia Education Links Award ประจำปี 2558-2559
หัวข้อ "Early Childhood Care and Education"

***************************

องค์การซีมีโอร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย ดำเนินการจัดประกวดรางวัล SEAMEO-Australia Education Links Award ประจำปี 2558-2559 หัวขอ "Early Childhood Care and Education" ซึ่งเป็นรางวัลสาหรับโครงการหรือข้อเสนอที่แสดงถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างออสเตรเลีย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ ชีวตที่ดีขึ้นโดยเน้นความก้าวหน้า ด้านการศึกษา ความสอดคล้องทางวัฒนธรรม นวัตกรรม และการวิจัย ทั้งนี้ การประกวดดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ องค์กร และบุคคล

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดควรนำเสนอตัวอย่างข้อริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น การพัฒนา ศักยภาพครู การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการศึกษา หุ้นส่วนการวิจัย การสนับสนุนการเชื่อมโยง เครือข่าย การรวมมือกับสื่อตางๆ งานพัฒนาทียึดชุมชนเป็นฐาน และงานด้านการศึกษาและการดูแล เด็กปฐมวัย ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีดังนี้
1. ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง
2. สามารถนำไปขยายผลให้เกิดประโยชน์สงสุด มีความคุ้มค่าและความยั่งยืน
3. มีความสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

อนึ่ง ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวล 10,000 เหรียญออสเตรเลีย พร้อมโล่ เกียรติยศ โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 38 ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่
29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558 ที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ (ชั้นประหยัด) ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับเดินทางมารับรางวัลข้างต้น

ทั้งนี้ หน่วยงานที่สนใจสามารถเสนอข้อมูลโครงก ารหรือข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรางวัลดังกล่าวโดยศึกษารายละเอียดเพมเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.seameo.org/seameo-australia-award  พร้อมทั้งจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ผ่านทางอีเมล์หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2558

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(Subject: “The SEAMEO-Australia Education Links Award 2015/2016”)
ที่อยู่: SEAMEO Secretariat
Mom Luang Pin Malakul Centenary Building
920 Sukhumvit Road, Bangkok 10110, THAILAND

*******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

26 สิงหาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking