สรุปผลการดำเนินการจัดค่ายเยาวชนไทย – สิงคโปร์ ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2558
ณ จังหวัดนครราชสีมาและลพบุรี

*************** sing 19 8 2558

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการค่ายเยาวชนไทย – สิงคโปร์ ประจำปี 2558 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดนครราชสีมาและลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนไทย – สิงคโปร์ ได้พบปะและร่วมทำกิจกรรมด้านวิชาการ นันทนาการ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิชาการ กิจกรรมนันทนาการ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนสองประเทศ

สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนไทย-สิงคโปร์ครั้งนี้ ได้แก่
1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย - Gan Eng Seng School
2. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย - River Valley High School
3. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย - Tanjong Katong Girls’ School
4. โรงเรียนระยองวิทยาคม - Dunman High School
5. โรงเรียนวินิตศึกษาฯ จ.ลพบุรี - Anderson Secondary School
6. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี - Greenview Secondary School
7. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี - New Town Secondary School
8. โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม - Bukit Batok Secondary School
9. โรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา)
- Paya Lebar Methodist Girls’s School
10. โรงเรียนพญาไท (ประถมศึกษา)
- Jiemin Primary School

 

การจัดค่ายเยาวชนไทย – สิงคโปร์ ประจำปี 2558 มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของไทย จำนวน 130 คน ครู และนักเรียน ของสิงคโปร์ จำนวน 114 คน อ่านต่อ...

************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 กรกฎาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking