ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนซีมีโอ 50x3
และการประกวดเครื่องดนตรีไทย “อังกะลุง”
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี ขององค์การซีมีโอ
***********************

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอได้ร่วมมือกับศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอในการริเริ่มจัดกิจกรรมระดับภูมิภาคเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี ขององค์การซีมีโอในเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยขอเชิญสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมสมัครใน 2 กิจกรรม ดังนี้
            1) เครือข่ายโรงเรียนซีมีโอ 50x3 (SEAMEO 50x3 Schools’ Network) เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการซีมีโอกับศูนย์และเครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอทั้ง 21 แห่ง โดยคัดเลือกโรงเรียนจากภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมโครงการฯ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยในปี 2558 ซึ่งเป็นปีเริ่มแรกของการจัดตั้งโครงการฯ จะมีการคัดเลือกโรงเรียนในแต่ละระดับการศึกษา จำนวน 50 แห่ง รวมทั้งสิ้น 150 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนกับโรงเรียนแห่งอื่นในเครือข่ายเดียวกัน แลกเปลี่ยนครูและนักเรียน แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ของซีมีโอ โดยได้รับทุนและเงินสนับสนุนจากผู้จัด ทั้งนี้ โรงเรียนที่เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวจะต้องมีความพร้อม ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน รวมทั้งมีนโยบายและ แรงบันดาลใจที่จะผลักดันโรงเรียนไปสู่การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนกับโรงเรียนอื่น กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2558
            2) การประกวดเครื่องดนตรีไทย “อังกะลุง” (SEAMEO Song Angklung Contest) เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการซีมีโอกับศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการเรียนแบบเปิดของซีมีโอ (ซีมีโอซีโมเลค) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยคัดเลือกทีมผู้สมัครจากโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของภูมิภาค ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในมรดกทางวัฒนธรรม เสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวและพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1) การแสดง “อังกะลุง” แบบดั้งเดิม และ
2) การแสดง “อังกะลุง” แบบดิจิตัล ผ่านแอนดรอยด์ สมาร์ทโฟน ในหนึ่งทีมมีผู้เล่น 25 คน แสดงเพลง 2 เพลงตามที่กำหนดไว้ และเลือกใช้เครื่องดนตรีชนิดอื่นอีก 2 ชนิด ประกอบการแสดงด้วย (การประกวดโดยผสมผสานการแสดงทั้ง 2 ประเภทในคราวเดียวกัน จะไม่ได้รับ การประเมินและการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสิน) ทั้งนี้ ทีมผู้ชนะการประกวดทั้ง 2 ประเภทจะได้รับรางวัลเงินสด พร้อมทั้งใบประกาศเกียรติคุณ กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 18 กันยายน 2558

        ทั้งนี้ สถานศึกษาที่สนใจสามารถจัดส่งแบบฟอร์มการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอโดยตรง โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ ที่นี่ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (www.seameo.org)

***********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29 กรกฎาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking