รับสมัครเยาวชนเข้ารับการคัดเลือกไปร่วมการประชุม
เวทีเยาวชนของยูเนสโก ครั้งที่  (9th UNESCO Youth Forum)
26 - 28 ตุลาคม 2558 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

+++++++++++++++++

    สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกเยาวชน 1 คน เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปเข้าร่วมการประชุมเวทีเยาวชนของยูเนสโก ครั้งที่ 9 (9th UNESCO Youth Forum) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2558 ณ องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
โดยมีหัวข้อการประชุม คือ " Youth Global Citizens for a Sustainable Planet "
    การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของเยาวชนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้กรอบของยูเนสโก และยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านเยาวชนระหว่างปี 2014 - 2021 โดยการประชุมครั้งนี้จะเน้นแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของเยาวชนกับวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 รวมทั้งประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะเป็นวาระในการประชุมสมัชชาภาคี (COP 21) ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) โดยกระทรวงศึกษาธิการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปประชุมให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว จำนวน 1 คน

คุณสมบัติ
    1. เยาวชนหญิง-ชาย อายุระหว่าง 18 - 24 ปี
    2. เป็นสมาชิกที่มีบทบาทอย่างเข้มแข็งในองค์กรเยาวชนหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเยาวชนในระดับชุมชน หรือระดับชาติ
    3. มีความเกี่ยวข้องหรือประสบการณ์ในการทำกิจกรรมหรือทำงานที่เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมแห่งสันติภาพ สิทธิและเสรีภาพ เป็นต้น
    4. มีทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
    5. ผู้สมัครที่เป็นผู้หญิง กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง (ชนพื้นเมืองและผู้พิการ) จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
    6. ไม่ควรเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมการประชุมเวทีเยาวชนของยูเนสโกในอดีต หรือสมาชิกหรือญาติของผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือก

การรับสมัครและขั้นตอนการคัดเลือก
กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 มิถุนายน 2558 โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ กิจกรรม สถานที่ ข้อกำหนด
1-25 มิ.ย. 2558 เปิดรับสมัคร พร้อมทั้งเอกสารอื่นๆ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

www.bic.moe.go.th

- ส่งทางไปรษณีย์จะต้องถึงกระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่ 25 มิ.ย. 2558
- ส่งทาง Email ไม่เกินเวลา 00.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
26 มิ.ย. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ www.bic.moe.go.th คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและและหลักฐานการสมัคร
30 มิ.ย. 2558
สอบสัมภาษณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ 13.30 น. เป็นต้นไป

***กิจกรรมและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ www.bic.moe.go.th***
เอกสารการรับสมัคร
1. ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ www.bic.moe.go.th
2. รูปถ่ายหน้าตรง สุภาพ ไม่สวมหมวกหรือแว่นดำ ขนาด 2 นิ้ว (ติดใบสมัคร)
3. ประวัติย่อ (Curriculum vitae) 1 หน้ากระดาษ A4
4. เรียงความภาษาอังกฤษที่แสดงถึงบทบาทของเยาวชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด 16 พอยท์

ทั้งนี้ โปรดเขียนชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษา/สาขา/คณะ/สถานศึกษา ทั้งภาษาไทย-อังกฤษกำกับด้วย
การส่งใบสมัคร
ไปรษณีย์ - สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
            สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
            (9th UNESCO Youth Forum)
            ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
            กรุงเทพ 10300
            (ใบสมัครต้องส่งถึงภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558)
       Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือก 1 คน
สอบถามรายละเอียด
โทร    : 0 2628 5646 ต่อ 114
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดการประชุมดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/youth-forums/9th-unesco-youth-forum-2015/

Background note ENG

Nomination criteria

Application form


--------------------------------------


กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 มิถุนายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking