สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนการศึกษา (International Institute for Educational Planning: IIEP) ยูเนสโก ได้แจ้งว่า จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ในหัวข้อ “Transparency, accountability and anti-corruption measures in education” ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในด้านการประเมินความเสี่ยงในการเกิดการคอร์รัปชั่น และการออกแบบกลไกและวางแผนยุทธศาสตร์ที่จะสามารถรับมือปัญหาการขาดความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในภาคการศึกษา ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเข้ารับการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิบัติงานด้านการวางแผน ด้านสถิติ ด้านงบประมาณและการเงิน ด้านการประเมินผล รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย โดยขอให้จัดส่งเป็นคณะ คณะละ 5-6 คน และผู้สมัครจะต้องเสียค่าลงทะเบียน จำนวน 550 เหรียญสหรัฐ ต่อคน

    ผู้สนใจสมัครฝึกอบรมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://app.wizehive.com/appform/login/IIEPOnlineETICOcourse หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานการอบรม (Ms. Muriel Poisson) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หมดเขตรับสมัครทางออนไลน์ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

***************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 มิถุนายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking