ด้วย องค์การยูเนสโกได้มีหนังสือแจ้งการรับสมัคร Young Professional Programme 2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถได้รับโอกาสเข้าร่วมทำงานในองค์การระหว่างประเทศ เป็นเวลา 1 ปี และขอให้เสนอชื่อเยาวชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวนไม่เกิน 15 คน ไปยังองค์การยูเนสโกภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558  โดยเยาวชนที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นสัญชาติของประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การยูเนสโก

2. อายุไม่เกิน 32 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หรือเกิดในปี พ.ศ. 2526)

3. สำเร็จการศึกษาในสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วัฒนธรรม การสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมาย การเงินและบัญชี

4. ผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00

5. มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส หรือมีความรู้ทั้งสองภาษา

6. มีความเป็นเลิศและมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายหลักขององค์การยูเนสโก

7. เขียนเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 (Font Angsana New 16 point) ในหัวข้อ "ประสบการณ์และความสามารถที่ท่านจะนำไปใช้กับองค์การยูเนสโก และความคาดหวังในการทำงานกับองค์การระหว่างประเทศ"

8. ประวัติโดยย่อ (ภาษาอังกฤษ) และรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว

หากมีผู้สนใจสามารถจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมายังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เพื่อพิจารณาเสนอชื่อไปยังองค์การยูเนสโกเพื่อพิจารณาในขั้นตอนสุดท้ายต่อไป

CV form YPP 2015 - ENG Call for applications Young Professional Programme 2015

***************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 พฤษภาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking