รับสมัครคัดเยาวชนไทยเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย
ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70
ระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 15 ตุลาคม 2558
ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

*******************

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนเยาวชนไทย อายุระหว่าง 18 - 25 ปี สมัครเข้ารับการคัดเลือกร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 (70th Session of the United Nations General Assembly - UNGA 70) ระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 15 ตุลาคม 2558 ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

การส่งเยาวชนเข้าร่วมการประชุม UNGA เป็นการส่งเสริมบทบาทของเยาวชนในการมีส่วนร่วมระดับนานาชาติ และได้รับประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ จะมีส่วนร่วมในการยกร่างและกล่าวถ้อยแถลงของไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมการ 3
(สังคม สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม และวัฒนธรรม) และปฏิบัติงานสนับสนุนอื่นๆที่เหมาะสม

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th (เลือกภาษาไทย) หัวข้อประกาศกระทรวงการต่างประเทศ "รับสมัครเยาวชนเข้าคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70"

****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 เมษายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking