รางวัล UNESCO International Literacy Prizes 2015

ด้วย องค์การยูเนสโกแจ้งว่าจะจัดให้มีการให้รางวัล UNESCO International Literacy Prizes 2015  ภายใต้หัวข้อ การรู้หนังสือและวาระการศึกษาภายหลังปี 2015 ซึ่งรางวัลดังกล่าวประกอบด้วย
1) UNESCO – King Sejong Literacy Prize โดยการสนับสนุนจากสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 2 รางวัล วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการรู้หนังสือและการพัฒนาภาษาแม่ ( mother tongue) และ

2) UNESCO – Confucius Prizes for Literacy โดยการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 รางวัล วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการรู้หนังสือให้แก่ผู้ใหญ่และเยาวชนที่ขาดโอกาสในการเรียนหนังสือในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงและสตรี โดย รางวัล UNESCO International Literacy Prizes จะมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศจากทั่วโลก ทั้งเป็นตัวบุคคล หน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐบาลที่ดำเนินการในการสนับสนุนกิจกรรมและดำเนินการด้านการรู้หนังสือ โดยยูเนสโกจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัล และจะมีการมอบรางวัลในวันที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นวัน International Literacy Day ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้เงินรางวัล เหรียญที่ระลึก และเกียรติบัตร
        ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจเสนอชื่อบุคคล/องค์กร เข้ารับการพิจารณาขอให้จัดส่งเอกสารไปยังองค์การยูเนสโกภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 และหากมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลข้างต้น สามารถจัดทำเอกสารพร้อมใบสมัคร โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซด์ www.unesco.org/en/literacy/literacy-prizes/ มายังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 เพื่อเสนอชื่อไปยังองค์การยูเนสโกเพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป

****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 เมษายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking