ประชาสัมพันธ์โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2558

        กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดเปิด รับสมัครบุคคล อายุระหว่าง 18 - 30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2528 – 1 เมษายน 2540) เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2558 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2558
        ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าคัดเลือกในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2558 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.opp.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2651 6534 ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

-----------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 เมษายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking