ขอเชิญชวนเยาวชนสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปประชุมเชิงปฏิบัติการ
International Workshop on Climate Change
"Youth Action on Climate Change"
ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2558 ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย
---------------------------------

    กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนเยาวชน/เจ้าหน้าที่หรือผู้แทนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on Climate Change ภายใต้หัวข้อ "Youth Action on Climate Change"  ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2558 ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย การประชุมดังกล่าวจัดโดย World Youth Foundation ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การสหประชาชาติ (Economic and Social Council of the United Nations) ร่วมกับหน่วยงานด้านเยาวชนต่างๆของมาเลเซีย โดยกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 2 คน เพื่อไปเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

    คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เยาวชนอายุระหว่าง 18 - 25 ปี
 • เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านเยาวชน
 • ผู้แทนจากภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านนโยบายของประเทศที่เกี่ยวกับประเด็น/หัวข้อของการประชุม
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอรายงานได้
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการแก้ปัญหาและการปรับตัว
 • มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานและลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาชีวิตของชุมชน
 • มีศักยภาพและความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวกับหัวข้อการประชุมอย่างต่อเนื่องภายหลังที่การประชุมเสร็จสิ้น
 • สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ครบตามกำหนด
 • การคัดเลือกพิจารณาตามความสมดุลในเชิงภูมิศาสตร์และเพศ

    ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม

 • ผู้จัดการประชุมจะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร และบริการรับ-ส่งผู้แทนระหว่างสนามบิน-ที่พัก
 • ผู้เข้าร่วมการประชุมจะมีค่าใช้จ่าย ได้แก่

        - ค่าลงทะเบียนจำนวน 100 ดอลลาร์สหรัฐ
        - ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน

    กำหนดการรับสมัคร
    กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับใบสมัคร (ติดรูปถ่าย) จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558 ตามช่องทางดังนี้

 • ไปรษณีย์ : (สมัคร International Workshop on Climate Change)

            กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
            สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
            สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
            ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
            กรุงเทพมหานคร 10300

 • E-address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://cc.wyf.org.my/index.php/call-for-participation
    * กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการรวบรวมใบสมัครและแจ้งกำหนดการเข้ารับการสัมภาษณ์อีกครั้ง
        ภายหลังวันที่ 20 มีนาคม 2558 สอบถามรายละเอียด โทร 0 2628 5646 ต่อ 114

***********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 มีนาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking