sema 10

เมื่อวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมระดับชาติภายใต้โครงการเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ (ASPnet): การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้โครงการ ESD Rice Project เป็นต้นแบบ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้ Click..

รายละเอียดเพิ่มเติม: พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ณ ห้องประชุมกรุงศรีอยุธยา 1 โดย - รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) Click..
  การบรรยายเรื่องความเป็นมาและการดำเนินโครงการเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ (ASPnet) จากอดีต – ปัจจุบัน
โดย
- นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Click..
- นางประหยัด ศรีบุญชู ผู้ประสานงานโครงการ ASP ของประเทศไทย Click..
  การบรรยายเรื่องความเป็นมาของโครงการ ESD Rice Project และการนำแนวคิด “HOPE” มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดย
- นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. Click..
  การนำเสนอตัวอย่างของโรงเรียนต้นแบบที่บูรณาการการดำเนินการในหัวข้อต่าง ๆ เข้าสู่การเรียนรู้ในห้องเรียนและภาคปฏิบัติ และการอภิปรายกลุ่มย่อย
- เรื่องข้าวกับน้ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์วิทยาลัยตรัง Click..
- การใช้ “ข้าว” สู่บริบทของการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น โดยผู้อำนวยการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา Click..


******************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 กุมภาพันธ์ 2558

 
  สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: กำหนดการ
การประชุมระดับชาติภายใต้โครงการเครือข่ายการศึกษา
เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ (ASPnet)
: การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยใช้โครงการ ESD Rice Project เป็นต้นแบบ

วันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

--------------------------


สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โทรศัพท์ 02 628 5646 ต่อ 11๔ – ๑๑๖

โทรสาร 02 281 0953

เว็บไซต์ www.bic.moe.go.th


วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

08.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ณ ห้องประชุมกรุงศรีอยุธยา ๑

โดย

- รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์)

09.30 – 10.30 น.

การบรรยายเรื่องความเป็นมาและการดำเนินโครงการเครือข่ายการศึกษา
เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ
(ASPnet) จากอดีต – ปัจจุบัน

โดย

- นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- นางประหยัด ศรีบุญชู ผู้ประสานงานโครงการ ASP ของประเทศไทย

- นางจรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ ผู้ดำเนินรายการ

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

การบรรยายเรื่องบทบาทของสถานศึกษาโครงการ ASPnet และความร่วมมือภายใต้โครงการโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดย

- ดร.วไล ณ ป้อมเพชร

12.00 – 13.๐0 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

การหารือกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมองเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ ASPnet
และโครงการโรงเรียนพี่
โรงเรียนน้องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แบ่งกลุ่มย่อย ๔ กลุ่ม)

15.00 – 15.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.30 น.

นำเสนอผลของกลุ่มย่อย

17.30 น.

งานเลี้ยงต้อนรับและการแสดงทางวัฒนธรรม

ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา


 วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

09.00 – 09.30 น.

การบรรยายเรื่องความเป็นมาของโครงการ ESD Rice Project และการนำแนวคิด “HOPE” มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดย

- นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

การบรรยายเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้บริบท
ของการบูรณาการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

โดย

- ดร.สมเกียรติ ชอบผล

ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

10.30 – 11.30 น.

การนำเสนอตัวอย่างของโรงเรียนต้นแบบที่บูรณาการการดำเนินการในหัวข้อต่าง ๆ เข้าสู่การเรียนรู้ในห้องเรียนและภาคปฏิบัติ และการอภิปรายกลุ่มย่อย

-         เรื่องข้าวกับน้ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์วิทยาลัยตรัง

-         การใช้ “ข้าว” สู่บริบทของการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น

        โดยผู้อำนวยการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

11.30 – 1๒.๔๕ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 1๔.00 น.

การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนจิระศาสตร์

1๔.๓๐ น.

เดินทางกลับ


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking