AEC 29 12 2557

กระทรวงศึกษาธิการ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบในการประกวด และการแข่งขัน กิจกรรมการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน นักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ดังนี้

1. กิจกรรมการศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนทางภาคกลาง กรุงเทพมหานคร Click..

2. กิจกรรมการศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนทางภาคเหนือ Click..

3. กิจกรรมการศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Click..

4. กิจกรรมการศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนทางภาคใต้ Click..

***************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 กุมภาพันธ์ 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking