AEC 29 12 2557

ขอ เชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน Thai Education towards ASEAN Community ภายใต้สโลแกน "เสริมสร้างความเข้าใจ ไฝ่รู้ภาษา มุ่งพัฒนาสัมพันธ์ เท่าทันเทคโนโลยี สามัคคีอาเซียน" ชิงรางวัลทุนการศึกษา และศึกษาดูงานต่างประเทศ รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้
1. การแข่งขันคณิตศาสตร์ คิดเร็ว คิดคล่อง คิดในใจ Click..
2. การประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก 12 ประการ” Click..
3. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ Click..
4. การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ หัวข้อ “พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก 12 ประการ” Click..
5. การประกวดแผนธุรกิจของนักธุรกิจรุ่นเยาว์ในตลาดอาเซียน Click..

6. การประกวดสื่อนวัตกรรมการบูรณาการค่านิยมหลัก 12 ประการ ในการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา Click..

7. รายละเอียดการแข่งขันทั้งหมดของโครงการ Click..

8. หนังสือเพื่อเรียนผู้อำนวยการสถานศึกษา Click..

9. หนังสือเพื่อเรียนผู้อำนวยการระดับอาชีวศึกษา Click..

10. ตารางโครงการการแบ่งพื้นที่การดำเนินงาน Click..

11. ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Click..

************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 ธันวาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking