กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการผู้ช่วยสอนภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของเยาวชนไทย โดยเน้นทักษะการสื่อสาร และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้รับประสบการณ์การทำงานระหว่างประเทศในระหว่างปิดภาคเรียน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ บริติช เคานซิล สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ ได้ให้ความร่วมมือในการคัดเลือก และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ช่วยสอนภาษาต่างประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการจึงมีความประสงค์ที่จะสำรวจความต้องการในการเข้าร่วมโครงการผู้ ช่วยสอนภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาต่างๆ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการดังกล่าวในปี 2558 โดยสถานศึกษาที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1)  มีความพร้อมในการรับรองชาวต่างประเทศ และดูแลผู้ช่วยสอนภาษาต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
    2)  สถานศึกษาจะต้องมีตารางกำหนดการที่ชัดเจน สำหรับชั่วโมงการสอน ชั่วโมงกิจกรรม และการนำผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษไปเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
    3)  จัดให้เป็นผู้ช่วยสอนวิชาภาษาต่างประเทศในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา สัปดาห์ละ ไม่เกิน 15 ชั่วโมง
    4)  สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ช่วยสอนภาษาต่างประเทศ จำนวน 10,000 บาทต่อเดือน
    5)  สถานศึกษาต้องจัดหาที่พักให้แก่ผู้ช่วยสอนภาษาต่างประเทศระหว่างพำนักอยู่ใน สถานศึกษา โดยรวมค่าสาธารณูปโภค (น้ำและไฟฟ้า) ทั้งนี้ เฉพาะค่าสาธารณูปโภคต่อห้อง ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท

    6)  จัดอาหารกลางวันให้ผู้ช่วยสอนภาษาต่างประเทศระหว่างวันที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
    7)  จัดพาหนะรับ-ส่งจากที่พักและสถานศึกษาในวันที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา (ในกรณีที่พักที่จัดให้ผู้ช่วยสอนฯ อยู่ไกลจากสถานศึกษา)
    8)  สถานศึกษาจะต้องจัดพาหนะรับ-ส่งผู้ช่วยสอนภาษาต่างประเทศระหว่างสถานที่ปฐมนิเทศและสถานศึกษา
    9)  สถานศึกษาจะต้องแต่งตั้งตัวแทน เพื่อเป็นที่ปรึกษา (mentor) ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่ผู้ช่วยสอนภาษาต่างประเทศตลอดระยะเวลาของโครงการ รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการในการ ดำเนินโครงการดังกล่าว

หากสถานศึกษาของท่านมี คุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และมีความต้องการจะเข้าร่วมโครงการข้างต้น ขอให้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอรับผู้ช่วยสอนภาษาต่างประเทศ (คลิก) จัดส่งพร้อมภาพถ่ายโรงเรียน มายังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 ธันวาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking