Youth Exchange Scholarship (YES) องค์กรเอกชนที่ให้บริการด้านการศึกษา และประสานงานกับองค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชนในต่างประเทศ กว่า 20 ประเทศทั่วโลก ได้ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิชาชีพ ณ สหรัฐอเมริกา ให้แก่นักศึกษา โดยมีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้

1. โครงการศึกษาวิชาชีพ Au Pair สำหรับนักศึกษาหญิงที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อไปฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษและเสริมประสบการณ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยจะได้อาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ และลงทะเบียนเรียน 6 หน่วยกิต ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ YES สนับสนุนทุนให้เปล่าเต็มจำนวน 3 ทุน

2. โครงการศึกษาวิชาชีพ Career Training สำหรับนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี เพื่อไปฝึกวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน และอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ ระยะเวลา 1-3 เดือน

3. โครงการศึกษาวิชาชีพ Work & Travel สำหรับนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1-4 หรือปริญญาโท เพื่อไปฝึกวิชาชีพทางด้านบริการ 3-4 เดือน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะสมัครโครงการข้างต้น สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.yesthailand.org หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2508 0099 ต่อ 1210

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 พฤศจิกายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking