ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ MIR โครงการปริญญาโท สาขสวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษ MIR: Master of Political Science Program in International Relations (English Program) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคนอกเวลาราชการเรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยกำหนดการรับสมัคร วันสอบข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์ และเปิดภาคเรียนดังนี้

ดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครสอบ www.polsci.tu.ac.th/mir
       • สมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558
       • ส่งไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2558
สอบข้อเขียน (อัตนัยภาคภาษาอังกฤษ) 15 มีนาคม 2558
สอบสัมภาษณ์ (ภาคภาษาอังกฤษ) 19 เมษายน 2558
เปิดภาคฤดูร้อน/2557 มิถุนายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 พฤศจิกายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking