องค์การยูเนสโกได้มีหนังสือเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรม ช่วยส่งเสริมความเข้าใจ อันดีระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของประชาชน และ/หรือ ทำให้เกิดสันติภาพของประเทศ หรือของโลก เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในปี 2559-2560 โดยยูเนสโก จะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ดังนี้

                   1. ต้องเสนอบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง/เชื่อมโยงกับภารกิจ ขององค์การยูเนสโกในสาขาการศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมและมนุษยศาสตร์ และสื่อสารมวลชน และต้องเป็นการส่งเสริมให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ ความสัมพันธ์อันใกล้ชิด ของประชาชน ความอดกลั้น อุดมคติ ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนความเข้าใจอันดีของมวลมนุษย์

                   2. ต้องไม่เป็นการฉลองเหตุการณ์เพื่อการระลึกถึงการก่อตั้ง การได้รับเอกราช หรือประวัติ ของระบอบการปกครองของรัฐหรืออาณาจักร รวมทั้งการฉลองครบรอบเหตุการณ์ทางการทหาร

                   3. ต้องเป็นการฉลองครบรอบเกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญในระดับโลกหรืออย่างน้อยมีความสำคัญในระดับภูมิภาค และหากเป็นบุคคลต้องมรณกรรมแล้วเท่านั้น ซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอุดมคติ ความมีคุณค่า ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นสากล ขององค์การยูเนสโก

                   4. ต้องเป็นการฉลองการครบรอบ 50 ปี 100 ปี หรือ ครบรอบทวีคูณ

                   5. ต้องเป็นเหตุการณ์ที่มีการวางแผนงานไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ และประเทศสมาชิกได้มีการจัดสรรงบประมาณรองรับการดำเนินการฉลองไว้แล้ว

                   6. ควรเป็นการฉลองครบรอบที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอย่างน้อย 2 ประเทศ หรือ 1 กลุ่มภูมิภาค และหากบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ใดมีความเกี่ยวข้องมากกว่า 1 ประเทศ บุคคลหรือเหตุการณ์นั้น ต้องได้รับการเสนอโดยประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

                   7. ยูเนสโกจะไม่พิจารณา ผลงานที่เกี่ยวข้องกับมรดกที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ มุขปาฐะ ศิลปะการแสดง การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเฉลิมฉลอง ความรู้และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและปรากฏการณ์ ตลอดจนการช่างฝีมือโบราณ เนื่องจากไม่สามารถกำหนดวันครบรอบที่แน่นอนได้

ในการนี้ ยูเนสโกขอให้ประเทศสมาชิกจัดส่งการเสนอชื่อบุคคลหรือเหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ในแบบฟอร์ม Annex II (โดยกรอกแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส) ตามที่แนบมาด้านล่างนี้ เพื่อส่งไปยังยูเนสโกเพื่อพิจารณา ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจและหน่วยงานต่างๆ เสนอชื่อมายังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และเอกสารการส่งผลงานได้ ที่นี่

************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 พฤศจิกายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking