กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “One ASEAN: Sharing Dreams, Building our Future” ระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเชิญชวนนักเรียน และครู ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการคัดเลือกไปยัง
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
หรือ e-mail ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เพื่อคณะกรรมการจะได้พิจารณาคัดเลือกต่อไป (กำหนดวันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งในภายหลัง)

หมายเหตุ
1. คณะกรรมการจะพิจารณาเอกสารการรับสมัครสำหรับผู้ส่งไปรษณีย์ (โดยทาง EMS) ประทับตรา
ไม่เกินวันที่ 21 ตุลาคม 2557 หรือส่ง e-mail ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ไม่เกินเวลา 17.00 น.
2. ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. คำตัดสินของคณะกรรมการการคัดเลือก ถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารในการสมัคร 1. ระเบียบการรับสมัคร Click..
                           2. ใบสมัครนักเรียน Click..
                           3. ใบสมัครครู Click..

***************************

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 ตุลาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking