ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานค้นคว้าวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องนิเวศวิทยาทางน้ำ (International Conference on Ecohydrology 2014: ICE 2014) ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองยกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยสามารถส่งบทคัดย่อไปยังผู้จัดโดยตรงภายในวันที่ 25 กันยายน 2557 และสืบค้นข้อมูลได้ที่ http://ice2014.apce-unesco.or.id/file.php?hub=1 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2271 6000 ต่อ 6610


************************************


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 กันยายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking