asean citizenship 13-8-2557

กระทรวงศึกษาธิการ ขอประกาศรายชื่อ อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน สามารถตรวจสอบรายชื่อตามกิจกรรมที่เลือกเข้าร่วม และขอความร่วมมือส่งแบบยืนยันภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระดับภูมิภาค สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. โทรศัพท์ 0 2281 6370 ต่อ 108-110 โทรสาร 0 2281 0953

1. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ Click..

2. การประกวดแผนการเรียนรู้ครู Click..

3. การประกวดแผนธุรกิจ Click..

4. การเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ Click..

5. แบบยืนยันการเข้าร่วมโครงการ Click..

6. กำหนดการโครงการ Click..

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13 สิงหาคม 2557

citizen asean cartoon 17-07-2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking