Asean Logo color correction 18-07-2557

กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
“การพัฒนาศักยภาพคนไทยสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพ”
ระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพมหานคร

***************************************

          อาเซียนมีเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยผู้นาอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เห็นพองในการร่วมมือกันให้เหนียวแน่น เข้มแข็ง และมั่นคงยิ่งขึ้น เพอความเป็นหนึ่งเดียวกันและ มีความ แข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือสิ่งท้าท้ายได้ทุกด้านในโลกปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ โดยประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ความร่วมมือ 3 ด้าน ซึ่งเปรียบเสมือนสามเสาหลักที่เกี่ยวข้องสัมพนธ์กัน ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน โดยอาเซียนได้กาหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ

 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

          โดยมีกำหนดการและรายละเอียด ดังนี้
                1. ตารางกิจกรรมในภาพรวม Click..
                2. ร่างกำหนดการ วันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 Click..
                3. ใบลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ Click..
                4. ใบสมัครการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Click..
                5. ใบสมัครประกวดแผนธุรกิจ Click..
                6. ใบสมัครประกวดแผนการเรียนรู้ครู Click..
                7. รายละเอียดโครงการ Click..

citizen asean cartoon 17-07-2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking