“รางวัล SEAMEO – Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2557”

**********************************

    องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (องค์การซีมีโอ) ร่วมกับกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น (MEXT) และสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้จัดมอบรางวัล “SEAMEO – JAPAN Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2557” ภายใต้หัวข้อ “Fostering Global Citizenship for Sustainable Future” เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการค่านิยมเพื่อส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความตระหนักด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและแบ่งปันองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศรวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในโรงเรียนและชุมชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศญี่ปุ่น ที่นำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปใช้
    เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการให้รางวัล องค์การซีมีโอจะพิจารณาถึงกลยุทธ์ในการดำเนินการ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ วิธีการจัดการเรียนการสอน หุ้นส่วนความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและการสร้างสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ ความยั่งยืน และผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยแบ่งรางวัลตามลำดับ ดังนี้

- รางวัลที่ 1   เงินสด 1,500 เหรียญสหรัฐฯ และทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 4 วัน
- รางวัลที่ 2   เงินสด 1,000 เหรียญสหรัฐฯ
- รางวัลที่ 3   เงินสด  500   เหรียญสหรัฐฯ
- รางวัลพิเศษ เงินสด 1,000 เหรียญสหรัฐฯ (สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีนักเรียน น้อยกว่า 250 คน ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหัวข้อดังกล่าว)

        ทั้งนี้ สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่สนใจ สามารถเสนอข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรางวัล “SEAMEO-JAPAN Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2557” โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดส่งข้อมูลกิจกรรม โครงการหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด “Fostering Global Citizenship for Sustainable Future” ผ่านทางเว็บไซต์ www.seameo.org พร้อมทั้งจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวผ่านทางอีเมล์หรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
        อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        ที่อยู่  : SEAMEO-Japan ESD Award
                 SEAMEO Secretariat
                 920 Sukhumvit Road, Klongtoey District,
                 Bangkok 10110, THAILAND 

************************


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 มิถุนายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking