การเสนอผลงาน/โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกรับรางวัล
“SEAMEO JASPER Research Award ประจำปี 2557”

********************

        ด้วยองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (องค์การซีมีโอ) ร่วมกับ รัฐบาลแคนาดา ได้จัดมอบรางวัล “SEAMEO-JASPER Research Award ประจำปี 2557” ภายใต้หัวข้อ “Accelerating Regional Mobility through Education, Science and Culture”  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายการเคลื่อนย้ายในระดับภูมิภาค ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ การเคลื่อนย้ายด้านการศึกษาและแรงงาน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในภูมิภาค ทั้งนี้ ผลงานวิจัยควรมีความสอดคล้องในหัวข้อตามที่กำหนดไว้ คือ
                             1)  Regional and International Student Mobility and Internationalization of Education

                             2)  Professional Mobility and Migration of Scientific Talents หรือ
                             3)  Cultural Exchanges and Mobility of Cultural Professionals
 
       อนึ่ง ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอผลงานหรือโครงการวิจัย ผ่านทางเว็บไซต์ www.seameo.org/go/JasperResearchAward/ พร้อมทั้งจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าว และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอทางไปรษณีย์และส่งไฟล์เอกสารทางอีเมล์ตามที่ระบุไว้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 ทั้งนี้ การคัดเลือกงานวิจัยนั้นจะพิจารณาถึงคุณภาพ ความสอดคล้อง กับหัวข้อที่กำหนดและการนำไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค รวมทั้งการส่งเสริมความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นระหว่างประเทศแคนาดาและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 พฤษภาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking