ขอเชิญชวนเยาวชนสมัครเข้ารับคัดเลือกไปประชุม "UNESCO ESD Youth Conference"

ณ จังหวัดโอกายาม่า ประเทศญี่ปุ่น

*********************

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (Japanese National commission for UNESCO) ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญชวนเยาวชนสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปประชุมเวทีเยาวชนด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ "UNESCO ESD Youth Conference" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดโอกายาม่า ประเทศญี่ปุ่น

 

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development - ESD) รวมถึงการอภิปรายเพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการสานต่อการดำเนินงานของ ESD ในระดับโลกต่อไป โดยการประชุมระดับเยาวชนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุม UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดไอจิ-นาโกยา ซึ่งเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 50 คน จากทั่วโลกจะมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและวิสัยทัศน์เรื่อง ESD ในเวทีดังกล่าวด้วยเช่นกัน

คุณสมบัติ
- เยาวชนอายุระหว่าง 18 - 35 ปี
- มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมด้าน ESD

การรับสมัคร
ผู้สมัครส่งใบสมัครโดยตรงไปยังผู้จัดงานตามรายละเอียดในเว็ปไซต์ http://www.unesco.org/new/en/youthconference
ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2557

**********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 พฤษภาคม 2557

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking