โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557
---------------------------

     สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคล อายุ 18-30 ปี เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามไฟล์ที่แนบ หรือ www.opp.go.th (ข่าวประชาสัมพันธ์) หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2255 5851 ต่อ 239

 

     รายละเอียดโครงการ

     ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

**************************************


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 เมษายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking