การประชุมระหว่างประเทศของซีมีโอด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
(SEAMEO Congress on Education, Science and Culture)
ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2557
ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ        

3 SEAMEO Congress We 4-4-2557

          สำนักงานเลขาธิการซีมีโอร่วมกับบริติช เคาน์ซิล และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการจัดการประชุมระหว่างประเทศของซีมีโอด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม (SEAMEO Congress on Education, Science and Culture) หัวข้อ “Southeast Asia in Transition: Re-Thinking Education, Science and Culture for Regional Integration” ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทน จากองค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคธุรกิจและเอกชน องค์การระหว่างประเทศและภูมิภาค รวมถึง NGOs ประมาณ 300 คน ได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองว่าด้วยการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ อันจะนำไปสู่การบูรณาการระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
            ทั้งนี้หน่วยงานหรือผู้สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมหรือเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ ไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ได้โดยตรง (กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557) โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามที่กำหนดไว้ สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.seameocongress.org รายละเอียดเพิ่มเติม Click...

 

-------------------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 5646 ต่อ 110
4 เมษายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking