Loading color scheme

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษประจำปี 2555 รอบรองชนะเลิศ

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จัดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2555 ในหัวข้อ “The Head or the Heart? รอบรองชนะเลิศ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อคัดเลือกนักเรียนจำนวน 8 คน และนักศึกษาจำนวน 4 คน ไปเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีน ปาร์ค โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวนรวม 39 คน  และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 20 คน ( ดาวน์โหลด รายละเอียดและผลการแข่งขัน

DSC_8960-1


กลุ่มสารสนเทศและเผยแพร่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทส สป.
กระทรวงศึกษาธิการ
27 กุมภาพันธ์ 2555