ค่ายเยาวชน Interfaith Youth Camp (IYC)

กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่ารัฐบาลชิลีจะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน Interfaith Youth Camp (IYC) ภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEAN-FEALAC ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงซันติอาโก ประเทศชิลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีพื้นฐานทางความเชื่อแตกต่างกันจากหลากหลายประเทศได้มีโอกาสเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงซึ่งมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและสร้างสรรค์ในสังคม ทั้งนี้ รัฐบาลชิลีประสงค์จะเชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง ๑๘ – ๒๔ ปี จากประเทศสมาชิกอาเซียนจำนวน ๕๐ คน เข้าค่ายกิจกรรมร่วมกับเยาวชนชองประเทศชิลีจำนวน ๑๐๐ คน และประเทศสมาชิก FEALAC อีก ๑๕๐ คน ทั้งนี้ รัฐบาลชิลีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในประเทศ และเยาวชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนฯ จะต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าประกันการเดินทาง และค่าใช้จ่ายประจำวัน พร้อมทั้ง ได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการดังกล่าว โดยขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประสานงานโดยตรงกับ Ms. Fernanda Vila เลขานุการโท กลุ่มงาน ASEAN-FEALAC สำนักเอเชียแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศชิลี โทรศัพท์ +๕๖ ๒๒๘ ๒๗๔ ๕๘๘ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

------------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking