Loading color scheme

ความร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ

ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ย้ำส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และคุ้มครองสิทธิของเด็กทุกคน


UNICEF


เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายบิจาญา ราชบันดาริ (Bijaya Rajbhandari) ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

Mr. Bijaya Rajbhandari ได้กล่าวย้ำความสัมพันธ์ต่อการดำเนินความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย และองค์การยูนิเซฟในการพัฒนาด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดี ของเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมในต่อความสำเร็จของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDG) ที่กำหนดให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษา อย่างไรก็ตาม ผู้แทนองค์การยูนิเซฟได้กล่าวถึงรายงานขององค์การยูนิเซฟ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันยังมีเด็กวัยประถมศึกษา (อายุ ๖-๑๑ ปี) จำนวนประมาณกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน ไม่ได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา

นอกจากนี้ ผู้แทนองค์การยูนิเซฟฯ ได้กล่าวถึงการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการของไทยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก ภายใต้กรอบของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อาทิ การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารและชนบทห่างไกล ภายใต้การดำเนินงานของโครงการทวิภาษา ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ชายแดน ด้วยการใช้ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน โครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก (Child Friendly Schools) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ดูแลและพัฒนาเด็กรอบด้านตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่า ๑,๐๐๐ แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบทห่างไกล และการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น (Multigrade Learning) ในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น และไม่สามารถไปเรียนร่วมกับโรงเรียนอื่นๆได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสที่ Mr. Bijaya Rajbhandari ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย พร้อมทั้งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยและองค์การยูนิเซฟที่มีความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมสิทธิเด็ก เป็นเวลากว่า ๖๐ ปี นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงนโยบายการศึกษาของไทยที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งรัฐบาลไทยได้จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน ภายใต้โครงการ One Tablet Per Child รวมทั้งการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กในประเทศไทยด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวถึงนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทยที่ได้เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง รวมทั้งเด็กต่างด้าวที่ติดตามผู้ปกครองที่ใช้แรงงานมาทำงานในประเทศไทย และเด็กไร้สัญชาติ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงรายงานขององค์การยูนิเซฟ ที่กล่าวถึงเด็กจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ คน ยังไม่ได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาในประเทศไทย ปัญหาดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของสถานศึกษาบางแห่งในการรับเด็กเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา โดยยึดตามเกณฑ์อายุ ๗ ปี เป็นต้นไป แทนการรับเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์อายุ ๖ ปี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ จะได้สร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับเกณฑ์อายุในการรับเด็กเข้าเรียนข้างต้น นอกจากนี้ ยังเห็นควรให้มี การจัดทำระบบติดตามเด็กเข้าเรียนเพื่อสามารถจัดเก็บสถิติและใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

---------------------------

กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี ๑
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕