Loading color scheme

ความร่วมมือกับธนาคารโลก (World Bank)

ธนาคารโลกพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการของไทย
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เน้นความร่วมมือด้านเทคนิค และวิชาการ
ย้ำสนับสนุนการนำนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

DSC_0008_01DSC_0035_01Ms. Annette Dixon ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พร้อมด้วย Dr. Harry Patrinos ผู้จัดการฝ่ายการศึกษาของธนาคารโลกและคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับธนาคารโลก เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

Ms. Annette Dixon ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกกับประเทศไทยซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนาน ทั้งในการให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทยด้านการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างของประเทศโดยรวม ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งความร่วมมือในด้านการศึกษา ซึ่งธนาคารโลกได้มีความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษา ด้วยการให้การสนับสนุนในด้านเทคนิค  การพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย  เช่น การดำเนินงานวิจัย การสำรวจและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประเทศโดยรวม โดยผลงานที่ผ่านมาประกอบด้วย การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน การศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของประเทศไทย การวิเคราะห์ประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู้ เป็นต้น

DSC_0025_resize-tile-tile


นอกจากนี้ Ms. Annette Dixon ยังได้กล่าวถึงการศึกษาเรื่อง Systems Approach and Benchmarking for  Education Results (SABER) ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของธนาคารโลกในการให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก โดยได้ดำเนินการสำรวจและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบการศึกษาของแต่ละประเทศ รวมทั้งประเทศไทย  ด้วยการนำเสนอผลสำรวจโครงการ SABER ซึ่งเป็นการ
ประเมินระบบและการกำหนดค่าเทียบเคียงที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา เช่น การนำเสนอแนวคิดเชิงนโยบายเกี่ยวกับการให้อิสระแก่โรงเรียน (School Autonomy) และระดับความรับผิดชอบของโรงเรียนที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา (Accountability) ประกอบด้วย ๑) การพัฒนาคุณภาพครูและส่งเสริมความรับผิดชอบของครูให้มากขึ้น ๒) การให้อิสระแก่โรงเรียนในการบริหารงบประมาณมากขึ้น รวมทั้งการกำหนดเงินเดือนครู  นอกจากนี้ ยังยินดีที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงศึกษาธิการตามแผนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งธนาคารโลกพร้อมที่จะให้การสนับสนุนด้านเทคนิค และความช่วยเหลือในการพัฒนาความรู้ หรือนำแนวคิดหรือผลงานวิจัยต่างๆ ของธนาคารโลกในด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งความร่วมมือในการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษาของไทยระยะยาว โดยทีมงานของธนาคารโลกยินดีที่จะมีความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องดังกล่าว ดังเช่นที่เคยมีความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ เป็นต้น 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณและแสดงความชื่นชมธนาคารโลกที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความช่วยเหลือในการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา เช่น การส่งเสริมคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา การประกันคุณภาพและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในระดับอุดมศึกษา  รวมทั้งการดำเนินโครงการ SABER ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก รวมถึง ประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินโครงการนำร่อง SABER ข้างต้น  ด้วยการนำผลการศึกษามาประยุกต์ใช้จริงในโรงเรียนนำร่อง ๕๘ โรงของประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้มีการประชุมหารือในรายละเอียดกับธนาคารโลกเพื่อขยายผลความร่วมมือในเชิงลึกตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย และนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรและการปฏิรูปครู  เป็นต้น โดยอาจคัดเลือกโรงเรียนจำนวน ๓-๔ โรง จากโรงเรียนนำร่อง ๕๘ โรงข้างต้น เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบในการดำเนินการดังกล่าว
----------------------

สรุปโดย
กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี ๑
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ภาพโดย
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕