การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาขององค์การซีมีโอ

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 35 (35th SEAMEO High Officials Meeting) และมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการ 2012 SEAMEO-Japan ESD Award ภายใต้หัวข้อ การจัดการศึกษาเพื่อลดความเสี่ยง จากภัยพิบัติธรรมชาติ ที่โรงแรมแกรนด์ มิเลนเนียม สุขุมวิท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท กรุงเทพฯ และเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำ ในวันเดียวกัน เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่สยามสมาคม สุขุมวิท 21

ในพิธีเปิดการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านการศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีองค์การซีมีโอเป็นผู้ผลักดันก่อให้เกิดความเข้าใจ และความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการความร่วมมือของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส (SEAMEO Reaching the Unreached) โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การยูเนสโก และอาเซียน พร้อมทั้งยืนยันนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไทยเพื่อให้การสนับสนุน 10 โครงการความร่วมมือของประเทศสมาชิกซีมีโอ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับกลุ่มด้อยโอกาสทางการศึกษา

ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวถึงปัญหาด้านการศึกษาของภูมิภาค อาทิ อัตราการออกกลางคันของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางศึกษาในวิชาหลัก ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของครู อาจารย์ โดยเน้นการอบรมและจัดสื่อการเรียนการสอนที่มีความหลายหลาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศในภูมิภาค รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ซึ่งเป็นการยกระดับความเชื่อมโยงการศึกษาและโลกของการทำงาน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการซึ่งทำให้หลักสูตรด้านอาชีวศึกษามีการพัฒนาในหลายด้าน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยผลักดันให้การศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการพัฒนามากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการศึกษา ดังนั้นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และมีความสามารถในด้านภาษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ใหม่ๆ และเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้ในอนาคต มีทักษะในโลกของการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ได้

ประเด็นสำคัญที่จะมีการอภิปรายในการประชุมครั้งนี้คือการกำหนดนโยบายการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและความร่วมมือของภูมิภาค โดยมีหัวข้อสำคัญสำหรับการประชุม อาทิเช่น การรายงานความคืบหน้าของโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของ 11 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โครงการจัดการศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  โครงการจัดการเรียนการสอนเรื่องน้ำและความสะอาดในโรงเรียน การจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปริหารจัดการโรงเรียนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แผนยุทธศาสตร์ขององค์การซีมีโอ รวมทั้งเปิดตัวโครงการความร่วมมือ SEAMEO-Australia Education Links Award ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย

งานประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากกว่า 100 ท่าน ประกอบด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนอาวุโสระดับสูงจากประเทศสมาชิกซีมีโอ 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย สหภาพเมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ เลสเต  และเวียดนาม สมาชิกสมทบ 7 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ และสเปน รวมทั้งผู้สังเกตการณ์จากประเทศญี่ปุ่น จีน และเกาหลี  และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สำนักเลขาธิการอาเซียน องค์การยูเนสโก องค์การยูนิเซฟ บริติชเคาน์ซิล มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) Save the Children และ องค์การโออีซีดี (the Organization for Economic Co-operation and Development) 

ในตอนท้ายของพิธีเปิด นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการเข้าร่วมประกวด 2012 SEAMEO-Japan ESD Award หรือ โครงการประกวดตัวอย่างปฏิบัติการที่ดีของโรงเรียน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การซีมีโอและรัฐบาลญี่ปุ่นในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สเตท ไฮย์สคูล นัมเบอร์ 1 กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 คือ โรงเรียนประถมศึกษาอีลิรานัน ประเทศฟิลิปปินส์  โรงเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 คือ โรงเรียนอิสลามประถมศึกษาเจเจราน ประเทศอินโดนีเซีย และรางวัลพิเศษสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 150 คน คือ โรงเรียนวัดสำเภาทอง จ. สุพรรณบุรี ประเทศไทย

การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAMEO High Officials Meeting จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษา และกำหนดแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นการประชุม SEAMEO High Officials Meeting ครั้งที่ 35 นี้ จึงมีความสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอได้มีโอกาสในการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อภูมิภาคและหาข้อสรุปร่วมกันก่อนที่จะนำเสนอต่อการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 19-21 มีนาคม พ.ศ. 2556 ที่ประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของซีมีโอ จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ ๗ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2555 เพื่อหารือแนวความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียน และรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสามต่อไป

------------------------------------------------


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking