Loading color scheme

ความร่วมมือด้านการศึกษาไทยกับมาเลเซีย

 

thai-malaysia

 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลTan Sri Muhyiddin Mohd Yassin รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอุดมศึกษามาเลเซียได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมสนทนาหารือด้วย


ในการนี้ นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้กล่าวถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียที่ดำเนินไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งระดับราชวงศ์ ระดับผู้นำ ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ ซึ่งทำให้การท่องเที่ยวระหว่างไทย-มาเลเซียเพิ่มมากขึ้น โดยตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาประเทศไทย 2.4 ล้านคน ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปมาเลเซียประมาณ 1 ล้านคน สำหรับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียครั้งนี้จะได้เข้าร่วมการประชุมสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 1 ด้วย
 

 สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-มาเลเซียนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอุดมศึกษามาเลเซียได้กล่าวย้ำถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิด และประสงค์จะให้ความร่วมมือเป็นไปตามกรอบบันทึกความตกลงที่มีอยู่ ทั้งนี้อาจมีการทบทวนบันทึกความตกลงให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น  นอกจากนี้เห็นว่าสาขาที่ควรจะให้ความสำคัญของความร่วมมือในลำดับต้น ได้แก่ การสอนของครู (Teacher teaching) การสอนภาษาอังกฤษ (English teaching) การอาชีวศึกษา (Vocational Education) การสอนภาษามาเลเซีย (Malaysia Language)  และอิสลามศึกษา (Islamic study) ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้ทั้งสองฝ่ายหารือกันอย่างใกล้ชิดต่อไป


---------------------------

 

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 1
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
26 สิงหาคม 2556