โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้พิการ ณ ประเทศญี่ปุ่น
The 16th Duskin Leadership Training Program in Japan
-----------------------------------

    Japanese Society for Rehabilitation of Persons with Disabilities (JSRPD) องค์กรสนับสนุนและช่วยเหลือผู้พิการ ประเทศญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนจาก The Duskin AINOWA Foundation ได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้ถึงมาตรการ แนวนโยบายการช่วยเหลือและการให้บริการแก่ผู้พิการในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินกิจกรรมในอนาคต ระยะเวลาจำนวน 10 เดือน (เดือนกันยายน 2557 – เดือนกรกฎาคม 2558) ณ ประเทศญี่ปุ่น

    คุณสมบัติผู้สมัคร : ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาหรือประสบการณ์ในการทำงาน แต่ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้พิการจากประเทศภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
2. มีอายุระหว่าง 18-25 ปี (นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556)
3. มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้นำชุมชนและทำงานเพื่อผู้พิการ
4. สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมตลอดระยะเวลา 10 เดือน และปรับตัวในการอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้
5. สามารถที่จะสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น (หรือภาษามือของญี่ปุ่น) หรือภาษาอังกฤษ (หรือภาษามือสากล)
6. สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง
7. มีผู้รับรอง พ่อแม่ พี่น้อง หรือเครือญาติ
8. มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วยตนเอง

สำหรับโครงการในครั้งนี้ ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารไปกลับระหว่างประเทศของผู้เข้าร่วมโครงการและประเทศญี่ปุ่น ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางและวีซ่า ค่าใช้จ่ายระหว่างการอบรม และค่าที่พัก อาหาร และค่าเบี้ยเลี้ยง ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.normanet.ne.jp~duskin/english/  โดยสามารถส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง Secretariat for the Duskin Leadership Training Program in Japan หรือที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 

*******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 กันยายน 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking