Loading color scheme

การหารือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

โดยได้กล่าวว่าไทยและออสเตรเลียได้เห็นความสำคัญของการศึกษาและทั้งสองประเทศได้ร่วมมือในการพัฒนาการศึกษากันมายาวนาน และได้กล่าวว่าไทยมีศักยภาพพอในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education hub) โดยการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยไทยให้อยู่ในลำดับโลกที่สูงขึ้น และเสนอให้มีการจัดโครงการให้นักเรียนนักศึกษาไทยไปศึกษาในสถานศึกษาของออสเตรเลียระหว่างปิดภาคเรียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับฝ่ายออสเตรเลียได้สนับสนุนให้นักเรียนออสเตรเลียเดินทางมาเรียนในไทยให้มากขึ้นเช่นกัน

 

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณทูตออสเตรเลียที่เดินทางมาแสดงความยินดี และกล่าวว่าการเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคจำเป็นต้องพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาในหลายๆด้าน โดยในด้านการอุดมศึกษา รัฐบาลต้องสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยอยู่ในลำดับโลกที่ดีขึ้น ส่วนในด้านอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างเต็มที่เช่นกันโดยเฉพาะการศึกษาทวิภาคี โดยระดมความร่วมมือจากเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ เช่น การพัฒนากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ การจัดหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน กระบวนการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงานในบริษัท  เพื่อผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสัดส่วนนักเรียนที่เรียนสายสามัญและอาชีวศึกษา
70 : 30 โดยกระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายจะปรับเป็น 50: 50 และ 51: 49 ในอนาคต

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่าได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งในอดีตการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยเน้นการสอนไวยากรณ์และการท่องจำ ทำให้นักเรียนไม่มีทักษะในการสื่อสาร ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหม่ ครูต้องได้รับการอบรมด้านวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้จริง

ทูตออสเตรเลียได้กล่าวชื่นชมนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกล่าวว่าฝ่ายออสเตรเลียยินดีให้การสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการอย่างเต็มที่ โดยจะพิจารณาการจัดผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย การทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยของไทย การทำการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษของไทยต่อไป  ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องการว่า จะมีการหารือเพื่อดำเนินความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้น

 

---------------------------------

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

กระทรวงศึกษาธิการ

29 สิงหาคม 2556