ยูเนสโกเชิญชวนเยาวชนเสนอโครงการด้านนวัตกรรมการพัฒนา

  องค์การยูเนสโกเชิญชวนให้เยาวชนส่งโครงการปฏิบัติการด้านนวัตกรรม (proposal for an innovative action project) ที่ดำเนินการในระดับชุมชน ประเทศ หรือภูมิภาค เพื่อเข้ารับการคัดเลือกโดยยูเนสโก ซึ่งจะมีการพิจารณาโครงการรอบสุดท้ายในระหว่างการประชุมเวทีเยาวชนของยูเนสโก ครั้งที่ 8 (the 8th UNESCO Youth Forum) ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2556 ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ซึ่งโครงการที่นำเสนอจะต้องสอดคล้องกับการดำเนินงานภายใต้กรอบของยูเนสโก และยุทธศาสตร์การดำเนินงานระหว่างปี 2014 - 2021 (Operational Strategy on Youth 2014-2021) 15 โครงการที่ได้รับการคัดเลือกในรอบสุดท้ายจะได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโดยยูเนสโก ทั้งนี้ ยูเนสโกจะมีกระบวนการคัดเลือกตามลำดับ ดังนี้ 

      เดือนกันยายน  2556 คณะกรรมการอิสระระหว่างประเทศคัดกรองให้เหลือ 45 โครงการ

  •  กลางเดือนตุลาคม 2556 หัวหน้าโครงการที่ได้รับการคัดเลือก 45 โครงการ จะต้องนำเสนอวิดิทัศน์ความยาว 1 นาที ประกอบการพิจารณา 
  •  29 - 31 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมเวทีเยาวชนของยูเนสโก ครั้งที่ 8 จะพิจารณาคัดเลือกโครงการจาก 5 ภูมิภาคๆ ละ 3 โครงการ รวมเป็น 15 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่จะดำเนินการระหว่างตุลาคม 2556 - ตุลาคม 2558
  • ศึกษารายละเอียดและกรอกใบสมัครที่เว็ปไซต์ของยูเนสโก http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/sv/news/unesco_launches_a_call_for_projects_driven_by_young_people/

ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 (ภายในเวลาเที่ยงคืน ตามเวลากรุงปารีส)

------------------------------

กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31 กรกฎาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking