Loading color scheme

การหารือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
    
     1. เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้กล่าวถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ การมอบทุนการศึกษาให้แก่ครู นักเรียน นักศึกษา
เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อและฝึกอบรมในประเทศญี่ปุ่น โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทยและญี่ปุ่น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการระหว่างสถาบัน เป็นต้น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงนักเรียนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOS) ว่ามีความยินดีอย่างยิ่งที่นักเรียนไทยเลือกที่เดินทางไปศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก เป็นประเทศลำดับต้นในการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษาไทย และกล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
    
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวว่าเนื่องจากปัจจุบันมีนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีนโยบายที่จะเผยแพร่ภาษาญี่ปุ่นในประเทศภูมิภาคอาเซียน โดยการส่งครูอาสาสมัครญี่ปุ่นเข้ามาสอนในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย จึงหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินการครั้งนี้ สำหรับผู้แทนทั้งสองฝ่ายจะได้หารือกันต่อไป

    
     2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวแสดงความขอบคุณต่อประเทศญี่ปุ่นที่ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาไทยมาอย่างต่อเนื่องและยินดีหากรัฐบาลญี่ปุ่นจะส่งครูอาสาสมัครมาช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากปัจจุบัน
มีนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นกว่า 50,000 คน และครูที่สอนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น การส่งครูอาสาสมัครดังกล่าวมาก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนของไทย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดของไทย และได้กล่าวถึงการวิจัยขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ที่ได้สำรวจบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจในประเทศไทยในครึ่งปีแรกว่า บริษัทส่วนใหญ่มีความต้องการผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ต้องการผู้ที่จบการศึกษาด้านอาชีวศึกษา สาขาไฟฟ้าและเคมี ซึ่งจะเป็นการดีอย่างยิ่งหากภาคธุรกิจของญีปุ่นเข้ามาร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตผู้ที่จบอาชีวศึกษาให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการบริษัท โดยเข้ามามีส่วนร่วมตลอดทั้งกระบวนการผลิต ได้แก่ การกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จบอาชีวศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงานในบริษัท/โรงงาน และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของไทยรวมทั้งเพื่อให้เกิดการผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัทญี่ปุ่น การดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของอาชีวศึกษาของไทยแล้ว ยังช่วยให้บริษัทของญี่ปุ่นได้แรงงานที่มีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการด้วย ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้เสนอให้มีการผลักดันเพื่อหารือเรื่องดังกล่าวภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement – JTEPA)

----------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29 สิงหาคม 2556