ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาของรัฐบาลคูเวต นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว และขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดส่งรายชื่อไปยังรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไป ดังต่อไปนี้


ลำดับ ชื่อ - สกุล สถานศึกษา
นางสาวนูรอัยนี ตยุติวุฒิกุล โรงเรียนอัลฟุรกอนศึกษา
นายมูฮฎหมัด อัชชอมาดีย์ โรงเรียนสามารถดีวิทยา

สำรอง
ชื่อ - สกุล
สถานศึกษา
นายอับดุลฮาลีม ลาเต๊ะ โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์
นายอาณัติ มะติมุ โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ)
นางสาวมัทนียา มะลิวัลย์ โรงเรียนท่าอิฐศึกษาประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕

ดาวน์โหลดประกาศ Kuwait.pdfกลุ่มความร่วมมือทวิภาคี ๒
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking