Loading color scheme

งานวันชาติรัฐกาตาร์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 12.30 น. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เดินทางไปเข้าร่วมงานเลี้ยงวันชาติ ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ นายญะบัร อะลี เอช. เอ. อัดเดาซะรีย์ (H.E. Mr. Jabor Ali H.A. Al-Dosari) เอกอัครราชทูตกาตาร์ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ

Qatar 0592


รัฐกาตาร์ เป็นหนึ่งในประเทศตะวันออกกลางที่กำลังพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และการกีฬา และรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญต่อการกระชับความสัมพันธ์กับกาตาร์ในหลายๆ ด้าน รวมถึงด้านการศึกษา

Qatar DSC 0591 Qatar DSC 0585


ในด้านการศึกษานั้น กาตาร์มีความโดดเด่นและพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยมูลนิธิกาตาร์ (Qatar Foundation) ซึ่งเป็นมูลนิธิในอุปถัมภ์ของชายาเจ้าผู้ครองนคร Her Highness Sheikha Mazah bint Nasser Al Missned  มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนากำลังคนของประเทศ ที่มุ่งเน้นใน ๓ เรื่องหลัก ได้แก่ การศึกษา (Education) วิทยาศาสตร์และการวิจัย (Science and Research) และการพัฒนาชุมชน (Community Development)ซึ่งทั้งไทยและกาตาร์กำลังอยู่ในช่วงการพิจารณาการจัดทำความร่วมมือด้านการศึกษา นอกจากนี้ มูลนิธิกาตาร์ ได้ก่อตั้งโครงการเมืองการศึกษา (Education City Project) เมื่อปี 2546 โดยมีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงชั้นนำของต่างประเทศโดยประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปเข้าไปเปิดสอนในกาตาร์อีกด้วย ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไทยและกาตาร์กำลังอยู่ในช่วงการเตรียมการจัดทำความตกลงด้านการศึกษา เพื่อร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาของทั้งสองประเทศ

------------------------


ข้อมูลโดย
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 ธันวาคม 2555