Loading color scheme

การหารือด้านการศึกษากับหัวหน้าคณะรัฐมนตรีเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

 

                   Mrs. Carrie Lam กล่าวว่ายินดีที่ได้เดินทางมาเยือนและหารือกับกระทรวงศึกษาธิการไทยเป็นครั้งแรก และกล่าวถึงการจัดการศึกษาในฮ่องกงว่า ฮ่องกงได้ดำเนินการการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ปัจจุบันรัฐบาลฮ่องกงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาร้อยละ 22 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่การศึกษาปฐมวัยถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่โดยตรงของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาต่างๆ รัฐมีหน้าที่ให้เพียงนโยบายและการสนับสนุนด้านงบประมาณ ในปัจจุบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของฮ่องกงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และรัฐได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาการศึกษาด้านดังกล่าว เพื่อให้มีบุคลากรที่มีทักษะฝีมือมารองรับเศรษฐกิจของฮ่องกง สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศไทย ฮ่องกงได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในอาเซียนรวมทั้งไทยไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในฮ่องกงอย่างต่อเนื่อง (Government Scholarship Awards for Tertiary Students in Hong Kong) และจะพิจารณาจำนวนให้เพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาของไทยและฮ่องกงได้มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านต่างๆ หลายแห่ง ซึ่งรมว.ศธ ได้กล่าวขอบคุณ CS ฮ่องกงที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาหารือกระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวว่าฮ่องกงมีระบบการศึกษาที่ดีมาก โดยสถานศึกษาของฮ่องกงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และได้รับการจัดอยู่ในลำดับต้นๆของโลกหลายแห่ง กระทรวงศึกษาธิการมีความสนใจที่จะร่วมมือกับฮ่องกงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศของฮ่องกงเพื่อนำมาพิจารณาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา (ICT) เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้ประสบผลสำเร็จ โดยให้เด็กเรียนแล้วสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้จริงและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในลำดับที่สูงขึ้น

IMG 8745-02

 

                   ในโอกาสนี้ Mrs. Carrie Lamกล่าวยินดีให้การสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการไทยในการดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากต้องการขยายความร่วมมือในด้านการศึกษากับประเทศในอาเซียนอยู่แล้ว พร้อมทั้ง ได้แจ้งว่ารัฐบาลฮ่องกงกำลังสนับสนุนให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้ามาฝึกปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศต่างๆที่อยู่ในประเทศอาเซียน รวมทั้งประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีสำนักงานขององค์การระหว่างประเทศตั้งอยู่หลายองค์การ โดยนักศึกษาที่เดินทางมาฝึกงานจะดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยตนเอง ส่วนค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับการพิจารณาหน่วยงานนั้นๆ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทยในการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวด้วย

-------------------------------

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

กระทรวงศึกษาธิการ

5 กันยายน 2556