กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประกาศแจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียประกาศรายชื่อนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556/2557 ในระดับปริญญาตรี ระดับผู้เชี่ยวชาญ และระดับปริญญาโท จำนวน 18 ทุน สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับเงินสนับสนุนรายเดือนและที่พัก อย่างไรก็ตาม ฝ่ายรัสเซียไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินประกันสุขภาพประจำปี (ประมาณ 250 ดอลล่าร์สหรัฐ) ค่าเดินทางจากต่างประเทศไปกรุงมอสโก (ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน) และค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากกรุงมอสโกไปเมืองที่สถานศึกษาตั้งอยู่ (ประมาณ 250 ดอลลาร์สหรัฐ)

2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาควรเดินทางไปถึงรัสเซียก่อนวันที่ 1 กันยายน 2556 โดยขอให้เตรียมเอกสาร ได้แก่ ใบประกาศนียบัตรตัวจริงและเอกสารประกอบ เอกสารทางการแพทย์ และรูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร จำนวน 7 รูป
3. ตามกฎหมายคนเข้าเมืองของรัสเซีย ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเดินทางไปถึงรัสเซียไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนวันหมดอายุของการตรวจลงตรา

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า เงินสนับสนุนค่าครองชีพโดยรัฐบาลรัสเซียที่จัดสรรให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เดือนละประมาณ 1,500 บาท ไม่เพียงพอต่อการครองชีพในรัสเซียซึ่งมีค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ 25,000-30,000 บาท ดังนั้นผู้ได้รับทุนควรพิจารณาจัดเตรียมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลรัสเซีย

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 สิงหาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking