Loading color scheme

นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน

นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
และนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (นายเวิน เจียเป่า)
เป็นพยานสักขีพยานในการลงนามบันทึกความตกลงด้านการศึกษาไทย-จีน

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

MOU1

การลงนามบันทึกความตกลงด้านการศึกษาไทย-จีน ในครั้งนี้มีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และ Mr. Yang Jiechi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเป็นผู้ลงนามฝ่ายจีน เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

            

            MOU3  MOU4

การลงนามบันทึกความตกลงดังกล่าวมีขึ้นในโอกาสการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยรัฐบาลไทยได้จัดพิธีการต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ต่อจากนั้นเป็นการหารือข้อราชการแบบเต็มคณะระหว่างนายกรัฐมนตรีสองฝ่าย และมีการลงนามบันทึกความตกลงร่วมกัน ๔ ฉบับ ได้แก่ (๑) บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือ (๒) การแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องโทษตามคำพิพากษา (๓) ความตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน และ (๔) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการซื้อขายข้าวระหว่างสองประเทศ

สำหรับสาระสำคัญของบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ฉบับนี้ ได้แก่

๑. การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทน

๒. การแลกเปลี่ยนนักเรียนทุน

๓. การสอนภาษาและแลกเปลี่ยนครู

๔. การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือระหว่างโรงเรียน

๕. ความร่วมมือเฉพาะด้านและการฝึกอบรม

ทั้งนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมสองฝ่าย เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว โดยฝ่ายไทยจะเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ ๑ ประมาณต้นปี ๒๕๕๖

 

-------------------------------------

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี ๑
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕